Vše o internetové aukci eBay

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování nákupu na Cz-Ebay.cz

Důležité:

Zboží zasílané prodejcem přímo na vaši adresu by vám mělo být doručeno do max. 40 dnů od ukončení objednávky. Jestli ho nedostanete, hned nám dejte vědět a my otevřeme DISPUTE (stížnost) na Ebay, nebo PayPal pro nedoručení zboží, nebo můžeme kontaktovat prodejce a žádat sledovací číslo balíku.
Po 45 dnech není možné vymáhat vrácení platby a Vaši reklamaci nebude možné nijak řešit. Jsou to všeobecné podmínky nákupů přes Ebay při nákupech a všichni nakupující uhrazením platby za svoji OBJ souhlasí s těmito podmínkami případné reklamace.
Reklamaci nedodání zboží zasílané od prodejce otevíráme pouze u objednávek, které jsou nad částkou 25 USD

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika služeb

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.Cz-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah s poskytovatelem týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sb., obchodní zákoník.

1.2 Poskytovatelem internetové služby je

 • společnost STAJA s.r.o., IČO 2727 6571, DIČ CZ 2727 6571, Koberovy 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika (dále jen „poskytovatel/zprostředkovatel“).
 • společnost CZ-EBAY.cz, Darina Tyllová, David Hronek, licence number 2008021686 "certificate at business" vydaná v Gwinnett County Licensing and Revenue, businness name CZ-EBAY.cz v roce 2008

1.3 Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí (dále jen „služba“).

1.4 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem PŘÍKAZNÍ, respektive MANDÁTNÍ smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka na účet prodávajícího a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).

1.5 Služba je poskytována za odměnu.

1.6 Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sb., o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.

2. Objednávka služby, zrušení objednávky a uzavření smlouvy

2.1 Objednání služby
Po kliknutí na ikonu ODESLAT OBJEDNAVKU zákazník uděluje poskytovateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží a uhradil za toto zboží kupní cenu. Po přijetí objednávky zprostředkovatel vložené informace zkontroluje dle přiloženého přímého odkazu na zboží, přiložené přílohy s odkazy na zboží nebo čísla Ebay aukce. Elektronickou formou (e-mailem) potvrdí zájemci správnost údajů, zašle mu pokyny týkající se uhrazení této objednávky s číslem účtu zprostředkovatele, případně jinými údaji a dokumenty potřebnými pro zpracování této objednávky.

Zájemce je povinen po přijetí tohoto potvrzujícího e-mailu veškeré v něm uvedené údaje řádně zkontrolovat, informovat zprostředkovatele o případných požadovaných změnách a následně vyjádřit souhlas s uskutečněním objednávky odesláním celkové částky této objednávky na účet zprostředkovatele. Tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

2.2. Zájemce si je plně vědom toho, že zprostředkovatel není prodejce zboží, nákup pouze zprostředkovává a ze služeb zprostředkování si bere provizi. Doklady pro kupujícího budou složeny z originálního dokladu z PAYPAL (v angličtině) o samotném nákupu v daném obchodě a dokladu o zprostředkování nákupu zprostředkovatelem s vyčíslenou cenou přepravy z USA.

2.3. Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny

2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

2.5. Při uvedení neúplného znění dodací adresy nebudou reklamace brány na zřetel. Zákazník se zavazuje, že kontaktní údaje plně souhlasí s místem pro doručení. Zákazník si je vědom skutečnosti, že balík, zasílaný prodejcem na adresu skladu zprostředkovatele v USA musí být přepravcem doručen do vlastních rukou příjemce, podepsán jménem přebírající osoby a musí být doručován v provozní době skladu PON - PAT 10 hod - 15 hod. Dodání v jiné dny, nebo v době uzavření skladu není možné a zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedodání balíků příjemci ani uložení balíku přepravcem na jiném místě, než přímo v skladu zprostředkovatele. Balík ze skladu zprostředkovatele v USA bude odeslána pouze na adresu příjemce uvedenou v údajích klienta na webu.

2.6. Zájemce bere na vědomí, že u kumulovaných zásilek (a u zásilek, které budou přeposílány přes adresu skladu zprostředkovatele v USA) se cena dopravy do ČR/SR doplní až po spojení všech zásilek (nebo přijetí zásilky od prodejce) a následném zvážení této zásilky. Cena spočítaná po přijetí objednávky není v těchto případech konečná a upřesní se až po zvážení kumulované zásilky a doplnění ceny přepravy dle ceníku na webu zprostředkovatele.

Při odeslání zboží ze skladu zprostředkovatele v USA (adresa na webu v kontaktech) bude cenou služby přeposlání zásilky cena, složená se "zisku zprostředkovatele" a "ceny dopravy" dle naměřené váhy zásilky a ceníku přepravce, uvedeného na stránkach zprostředkovatele. Při přepravě lodí kontejnerem může být účtována dodatečná částka za dopravu z Cz skladu na adresu zájemce´, případně poplatků za celní jistinu a celní řízení, jestli bylo provedeno.

Před odesláním balíku z US skladu budou všichni zájemci upozorněny na vyplnění "comercial invoice" dokladu pro celní úřad v CZ /SK, kde je nutné vypsat co je to za zboží a co to stojí. Za správnost údajů zodpovídá zájemce (kupující) a společnost Cz-Ebay nebere žádnou zodpovědnost za neúplné, nebo špatně vypsané údaje.

2.7. Při nákupech na EBAY poskytovatel zprostředkovává nákupy pouze od prodejců z USA. V případě prodejců z jiných destinací mimo USA musí prodejce splňovat dvě podmínky a to:

Zasílat zboží přímo do ČR, SR
přijímat platby PAYPAL
Jestli prodejce nespňuje tyto podmínky, může provozovatel objednávku zájemci zrušit.

3. Ceník, způsob platby a objednání zboží u prodávajícího

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, ceny přepravy a odměny za službu poskytovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna poskytovatele za jeho služby.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

3.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do max. 3 dnů po úhradě ceny.

3.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn a poskytovateli vzniká nárok na odměnu.

3.5 Ceník

Zákazník vytvořením objednávky bere na vědomí, že ceník se upravuje vždy začátkem nového kalendárního roku dle ceníku přepravce. Aktuální ceník je k dispozici na našich stránkách a cena přepravy se spočítá vždy v den odeslání balíku z naší US pobočky na adresu klienta.

5 USD - Dražení v aukci na Ebay (platí se i v případě nevydražení zboží)
6% minimálně 4 USD (změna o 21.11.2013 viď článek AKTUALITY) - Uhrazení Vaší aukce na Ebay prostřednictvím našeho PayPal účtu
10 USD - Přeposlání jedné zásilky z USA do ČR /SR
15 USD - Přeposlání kumulované zásilky z USA do ČR /SR
Všechny ceny jsou přepočteny na koruny české (nebo EURO) dle aktuálního denního kurzu Komerční banky a.s. uvedeného na stránkách www.CZ-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk.

4. Dodání zboží a celní dluh

4.1 Poskytovatel zboží nedodává.

4.2 Zboží dodává prodávající. Předpokládaná doba dodání je 3-40 pracovních dnů od objednání zboží u prodávajícího. Po odeslání zboží od prodávajícího může být zákazník informován (na vlastní žádost) že bylo jeho zboží odesláno a to prostřednictvím elektronické pošty.

4.3 Při odeslání zboží ze skladu zprostředkovatele v USA (adresa na webu v kontaktech) bude cenou služby přeposlání zásilky cena, složená se "zisku zprostředkovatele" a ceny dopravy dle naměřené váhy zásilky a ceníku přepravce, uvedeného na stránkach zprostředkovatele

4.4. Clo a DPH
Služba zprostředkovatele končí odesláním, uhrazením zboží prodejci (v tomto případě prodejce odesílá zboží přímo na adresu odběratele zvoleným přepravcem), nebo v případě přeposlání zboží přes zprostředkovatelův sklad v Georgii / USA odesláním zkompletované zásilky na Vámi určenou adresu v ČR /SR. Celní řízení si vyřizuje přímo odběratel, případně přepravní společnost, která Vám zásilku přepravuje a která může chtít za své služby další poplatky. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za případné vyměření cla a DPH, které bude vyměřeno celním úřadem a příjemce vyměřené clo a DPH hradí samostatně. Tato částka není součástí objednávky na serveru www.Cz-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk.

V některých případech odeslání zboží ze skladu zprostředkovatele v USA přepravním kontejnerem/lodí může po vzájemné domluvě vyřídit celní řízení externí společnost ARKAUS s.r.o. IČO 01862120, nebo společnost PELMI s.r.o. IČO 63668513.

4.5 V případě pozastavení zásilky celnicí, obdrží zákazník doporučený dopis s požadavkem doložení nákupního dokladu z PayPal. Zákazník v tomto případě zašle elektronickou poštou zprostředkovateli číslo objednávky pod kterým je transakce vedena. Zprostředkovatel tento požadovaný doklad zašle odběrateli on pak celnímu úřadu. Zásilka bude následně propuštěna a odevzdána poště k dalšímu doručení zákazníkovi.

5. Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno a obal neporušen.

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodávajícího.

6.2 Poskytovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce. Po vzájemné dohodě, může poskytovatel návod poskytnout.

6.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

6.4 Přeprava kontejnerem trvá standartně 4-9 týdnů, není však garantována přesnou dobou dodání a poskytovatel /odesílatel neručí za doručení v standartní době. V případech, kdy kontejner musí projít dalším celním odbavením v US, nebo EU, případně se čeká delší dobu na vesel (nalodění) se může tato doba prodloužit i o několik týdnů a o této situaci bude zprostředkovatel (odesílatel) informovat příjemce.

7. Reklamace

7.1 U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 občanského zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které poskytovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných poskytovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele do 24 měsíců od provedené služby.

7.2 Reklamaci nedodání zboží přímo od prodejce na adresu kupujícího je možné vyřídit jen při podání reklamace do 45 kalendárních dnů od uhrazení zboží, protože EBAY a PAYPAL po 45 dnech považuje transakci za ukončenou a zboží zdárně kupujícímu doručené přepravní společností. Zboží v případě reklamce je nutné po celou dobu reklamačního řízení nepoužívat a ponechat jej v originálním balení.

7.3 Zprostředkovatel nezodpovídá za kvalitu zakoupeného zboží, za nedodržení doby dodání od prodejce k zájemci, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky

7.4 Zprostředkovatel nezodpovídá za nízkou kvalitu zboží, poškození zboží, nefunkčnost zboží, nebo za nedodání objednaného počtu kusů, nedodání objednané barvy, nebo dodání jiné velikosti, případně jiného druhu zboží. V těchto případech je zákazník povinný si reklamaci vyřídit s prodejcem sám, případně požádat zprostředkovatele k součiností. Zprostředkovatel ale nemá povinnost řešit tyto případe reklamace s prodejcem.

7.5 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může poskytovatel náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady.

7.6 Právo zákazníka při reklamaci
Právem zákazníka je reklamovat pouze zboží zakoupené přes zprostředkovatele na jejich online serveru www.CZ-Ebay.cz, www.Sk-Ebay.sk. Zprostředkovatel se v těchto případech pokusí spojit s prodejcem zboží, neručí však za jeho nekomunikativnost, ani za prodlevy v navázání kontaktu s prodejcem, případně jiné neaktivity ze strany prodejce. O kladném nebo záporném vyřízení reklamace informuje odběratele formou elektronické pošty (e-mailem).

Odběratel bere na vědomí, že je povinen reklamovat zboží u prodejce ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno - v případě nákupu z USA / Velké Británie / Číny / Hongkongu je to 45 dnů od zakoupení /uhrazení zboží.

7.7 Reklamace v době přepravy
Reklamaci ztráty zásilky, ztráty zboží ze zásilky, nebo poškození zásilky během přepravy podává zákazník na e-mailové adrese zakaznik@cz-ebay.cz a to do 2 dnů od přijetí zásilky kurýrem DHL, DPD, nebo Českou poštou. Výši případné kompenzace určuje pouze přepravce, zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za přepravu a případnou ztrátu nebo poškození zásilky při samotné přepravě. V případě, že přepravce vyplatí částku za reklamaci na účet zprostředkovatele, bude tato částka převedena na účet objednávatele do 10 dnů.

7.8 Zboží se nedá reklamovat a případně vrátit prodejci, nebo vyměnit v situacích, kdy si kupující špatně přečte popis aukce, nebo informace o prodávaném zboží a po přijetí zboží žádá jeho vrácení, nebo výměnu. Jestli je zboží zakoupeno zájemcem přímo z jeho Ebay účtu a zprostředkovatel zabezpečuje pouze službu uhrazení vydraženého zboží, nenese zprostředkovatel žádnou zodpovědnost za kvalitu a služba bude provedena pouze uhrazením tohoto zboží z účtu zájemce. Veškerou komunikaci s prodejcem a sledování stavu vyřízení nákupu u prodejce si je povinní zabezpečit zájemce v jeho Ebay účtu.

7.9 Reklamační lhůta
Lhůta, do které je možno zboží reklamovat, se řídí reklamačním řádem v daném státu, odkud prodejce pochází. V drtivé většině případů je to 30 - 45 dnů od uhrazení zboží.

8. Záruka na zboží

8.1 Prodejcem zboží jsou zahraniční firmy mimo CZ a SK. Záruka na veškeré zboží se řídí dle země původu odkud je zboží zákazníkovi odesíláno a je 12 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

8.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

9. Zánik smlouvy

9.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.

9.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

10. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

10.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. A to po domluvě s poskytovatelem vrácením zboží na adresu poskytovatele.

11. Vrácení přeplatků

11.1 Vrácení přeplatků
Všichni kupující mají nárok na vrácení přeplatků z jejich nákupů. O vrácení požádejte e-mailem na zakaznik@Cz-Ebay.cz. , ta Vám pak budpu zaslány na Váš účet do 7 prac. dnů. V případě, že si chce objednávatel přeplatky evidované v jeho účtu na serveru zprostředkovatele a použít je v případě dalších nových objednávek, budou tyto evidovány do doby, kdy objednávatel nepožádá o jejich navrácení.

12. Fakturační a doručovací adresa musí být stejná

12.1 Fakturační a doručovací adresa musí být stejná
Z důvodu, že se některý kupující snažili platit za naše služby kradnutými kreditními karty, kde byli rozdílné údaje od vydavatelské karty klienta a doručovací adrese kupujícího, je možné objednat přepravu z USA pouze na adresu doručovací vyplněnou na našich stránkach. Naše doklady za provedení našich služeb budou vystaveny pouze na tuto doručovací adresu z výše uvedených důvodu.

13. Co nelze přepravit

13.1 Co nelze přepravit?

Střelné zbraně, realistické repliky střelných zbraní, sebeobraní spreje, mačety a dlouhé nože
Dynamit, ohňostroj, světlice, plastické trhaviny
Pohonné hmoty, hořlavé nátěrové hmoty, benzin, plyn do zapalovačů, zápalky, chlór pro bazény, barva ve spreji, barva, lak, těkuté bělidlo
Lidské ostatky, biologické látky, živé rostliny a zvířata
Cigarety, alkohol, jídlo, cukroví i trvanlivé, potraviny, drogy, návykové látky
Akumulátory, radioaktivní materiály
Automobilový airbag
Zlato, drahokamy, peníze

14. Doba skladování zboží v skladě v USA

14.1 Doba skladování zboží v skladě v USA
Skladování zboží v skladě zprostředkovatele v USA po čas nákupů objednávatele je zdarma. Na každé zboží přicházející do skladu zprostředkovatele je nutné mít aktivní objednávku na serveru www.Cz-Ebay.cz, nebo www.Sk-Ebay.sk. Zboží bez objednávky bude skladováno v skladu zprostředkovatele dále 12 měsíců a po této době se toto nezařazené zboží likviduje. Zboží, které si objednávatel nevyzvedne ze skladu zprostředkovatele bude po 12 měsících skladování u nás zlikvidováno.

15. Znulování stavu účtu při neaktivním účtu

Všechny účty klientů do částky 1USD vedené na serverech www.Cz-Ebay.cz, nebo www.Sk-Ebay.sk , na kterých neprobíhají více než 24 měsíců žádné transakce, klient neprovádí žádné objednávky a ani nejsou evidovány žádne jiné pohyby prokazující aktivitu klienta budou k poslednému dni kalendárniho roku znulovány.
Táto částka reflektuje každoroční devalvaci měny české koruny vůči americkému dolaru, poplatek Komerční banky za vedení a udržování účtu a proto tyto částky nebudou dále vedeny na účtech klientů.

16. Ochrana osobních údajů

15.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Zákazník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a použitím svých údajů provozovatelem e-shopu www.Cz-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk teď a v budoucnosti, v souladu s českým právem, obzvláště se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav. E-shop www.Cz-Ebay.cz a www.Sk-Ebay.sk tímto informuje uživatele, že mají právo žádat o nahlédnutí, opravu a odstranění svých údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 30.1.2007.
Poslední úprava všeobecných podmínek proběhla 01.08.2016


Aktuální dnešní kurz USD

poslední aktualizace: 18:10 - 22.8.2017
USA 1 USD = 22.679 CZK
EN 1 GBP = 29.0684 CZK
EUR 1 EUR = 26.663 CZK

Dovoz aut a motoriek z USA

fotogalerievíce info zde

foto kontejnerfoto kontejner 2
Odjezdy kontejnerů 2017

03.09.2017 - před. odch. z USA
19.08.2017 - připravuje se
03.08.2017 - odesláno 08.08
transport to CZ
26.06.2017 - ukončeno 04.08
19.05.2017 - ukončeno 13.07
11.05.2017 - ukončeno 13.07
04.05.2017 - ukončeno v PL 15.06
22.02.2017 - ukončeno 10.05

06.02.2017 - ukončeno 02.05
25.01.2017 - ukončeno v PL 27.03
24.11.2016 - ukončeno 15.01
18.11.2016 - ukončeno 13.01

Naše další weby


Registrace a přihlášení

Zeptejte se nás

 • E-mail: 
  zakaznik@Cz-Ebay.cz

 • Adresa v USA
  Cz-Ebay
  450 S Cemetery ST 104
  Norcross, 30071
  Georgia, USA
  tel: +001 404 964 2812
  p. Hronek, Po-Pát, 16-21 hod

 • Adresa v ČR
  Cz-Ebay.cz / Staja s.r.o.
  Koberovy 128
  Železný Brod, 468 22
  Česká republika
  tel: +420 732 383 971
  p. Zvolánek, Po-Pát, 8-16 h

  Kvůli vytíženosti ČR pobočky, preferujeme emailovou komunikaci 
 • Adresa skladu v USA
  Balíky zasíláte ve tvaru:
  Vaše jméno
  450 S Cemetery ST 104
  Norcross, 30071
  Georgia, USA
 
futbalove dresydetské kopačkyBillige fodboldtrøjer tilbudvoetbalschoenen saleFussball hallenschuheImitazioni orologi italia